"Je­dyna wol­ność to zwy­cięstwo nad sa­mym sobą."